Khaled Baynakalar

1969

Mr Universe - NABBA, Medium, 6th

1970

Universe - IFBB, Medium, 4th

1971

Universe - IFBB, Medium, 6th