Al Berman

1950

Mr America - AAU, 8th
Mr New York Metropolitan - AAU, Winner
Mr New York Metropolitan - AAU, Junior, 1st
Mr New York State - AAU, 4th

1951

Mr Eastern America - AAU, 8th
Junior Mr America - AAU, 6th
Mr New York City - AAU, Winner
Mr New York State - AAU, 2nd
Mr Strength and Health, 3rd

1952

Mr America - AAU, 19th