Babai Eibi

Khalili Far Ebrahim

[ website ]

2001

Musclemania Japan, 2nd

2003

Musclemania Japan, 2nd

2004

Musclemania Japan, Winner

2005

Musclemania Japan, Winner

2006

Musclemania Japan, Winner