Victor Godoy

1969

Mr International - IFBB, Short, 1st