Kazutaka Hisamatsu

 久松一貴

2010

Japan Nationals - JBBF, MiddleWeight, 2nd

2011

Japan Nationals - JBBF, MiddleWeight, 2nd

2012

Japan Nationals - JBBF, MiddleWeight, 1st