Hideki Ishigami

 石神日出喜

1971

Mr Japan - JBBA, 3rd

1972

Mr Japan - JBBA, 2nd

1974

Mr Japan - JBBA, 2nd

1975

Mr Japan - JBBA, 3rd

1976

Mr Japan - JBBA, 3rd

1977

Mr Japan - JBBA, 3rd
Mr Universe - NABBA, Short, 4th

1978

Mr Japan - JBBA, 2nd