Noh Ji Young

2010

Musclemania America, Figure Tall, 10th
Musclemania Korea, Bodybuilding, 2nd
Musclemania Korea, Figure, 5th
Musclemania Universe, Bodybuilding, 6th
Musclemania Universe, Figure Tall, 19th

© MuscleMemory