Takeshi Okumura

 奥村武司

2003

Mr Japan - JBBF, Masters 40+, 3rd

2004

Mr Japan - JBBF, Masters 40+, 2nd
Japan Nationals - JBBF, WelterWeight, 2nd

2005

Mr Japan - JBBF, Masters 40+, 4th

2006

Mr Japan - JBBF, Masters 40+ LightWeight, 2nd
Japan Nationals - JBBF, LightWeight, 3rd
World Amateur Championships - IFBB, Masters 40+ LightWeight, 4th

2007

Asian Amateur Championships - IFBB, LightWeight, 8th
East Asian Amateur Championships - IFBB, LightWeight, 4th
Mr Japan - JBBF, Masters 40+ LightWeight, 2nd
Japan Nationals - JBBF, LightWeight, 1st
World Amateur Championships - IFBB, Masters 40+ LightWeight, 4th

2008

Mr Japan - JBBF, Masters 40+ LightWeight, 1st
Mr Japan - JBBF, Masters Overall Winner
Japan Nationals - JBBF, LightWeight, 1st
World Amateur Championships - IFBB, Masters 40+ LightWeight, 6th

2009

Mr Japan - JBBF, Masters 40+ LightWeight, 1st
Japan Nationals - JBBF, LightWeight, 3rd
World Amateur Championships - IFBB, Masters 40+ LightWeight, 9th

2013

Japan Nationals - JBBF, LightWeight, 3rd
World Amateur Championships - IFBB, Masters 50+ LightWeight, 5th