Jaime Palacios

1975

Mr International - WBBG, Medium, 2nd