Lorenzo Pantalone

1974

Mr France, Medium, 10th

1975

Mr France, Medium, 7th