Alain Tahar

1974

Mr France, Short, 7th

1975

Mr France, Short, 6th