1958 Iron Man

1 William Stathes

2 Dave Macias

3 Roy Smith Jr