1970 Mr Japan - JBBA

1 Sogaku Takemoto    武本蒼岳

2 Kenichi Suemitsu    末光健一

3 Shigeru Sugita    杉田茂