1948 Mr New York Metropolitan - AAU

1 Valerio Pasqua

2 Kimon Voyages

3 Morty Jacobs