1971 Mr Pennsylvania - AAU

1 Jim Manion

2 Tony Fratto

3 Stanford White