2000 Musclemania Japan

1 Nario Miyano    宮野成夫

2 Kei Matsuoka

3 Takeshi Murakami

4 Yun Pyon Mun

5 Kazuyoshi Omura

6 Daniel Bruce

7 Masaki Sahoda    佐保田正喜

8 Motiumi Seki

9 Jun Takeuchi

10 Shouhei Kato

11 Tatsuya Tsujimoto