2004 Musclemania Japan

1 Babai Eibi

2 Nariaki Kamiyama

3 Takeshi Murakami

4 Motiumi Seki

5 Yun Pyon Mun

6 Takahiro Mito