2007 Musclemania Japan

1 Noboru Kurakawa

2 Takahiro Mito

3 Motiumi Seki

4 Yasunobu Shirakawa    白川奉信

5 Masaki Sahoda    佐保田正喜

6 Kazunari Takada

7 Yasufumi Tomoe

8 Norihito Yoshikawa