2001 Musclemania Japan

1 Naohiro Imanaka    今中直博

2 Babai Eibi

3 Kei Matsuoka

4 Noboru Kurakawa

5 Takeshi Murakami

6 Yun Pyon Mun

7 Nariaki Kamiyama

8 Daniel Rusafuodo

9 Manabu Ishii

10 Motiumi Seki