2005 Musclemania Japan

1 Babai Eibi

2 Yun Pyon Mun

3 Takahiro Mito

4 Koki Konishi    小西幸樹

5 Yasunobu Shirakawa    白川奉信

6 Naoki Tokuda