2006 Musclemania Japan

1 Babai Eibi

2 Takahiro Mito

3 Noboru Kurakawa

4 Yun Pyon Mun

5 Motiumi Seki

6 Masaki Sahoda    佐保田正喜

7 Yasunobu Shirakawa    白川奉信

8 Koji Ito    伊東幸二

9 Norihito Yoshikawa